برای دانلود مداحی های محرم 95 اینجا ، محرم 91 اینجا ، محرم 90 اینجا ، محرم 89 اینجا ، محرم 88 اینجا ، محرم 87 اینجا ، محرم 86 اینجا و محرم 85 اینجا کلیک کنید

متن اشعار (هشت شعر) ویژه و مخصوص میلاد و ولادت حضرت علی (ع)

حضرت علی (ع)

متن شعر اول در وصف و مدح امام علی (ع)

همای رحمت

علی ای همای رحمت تو چه آیتی خدا را          که بما سوا فکندی همه سایة هما را

دل اگر خداشناسی همه در رخ علی بین         بعلی شناختم من بخدا قسم خدا را

بخدا که در دو عالم اثر از فنا نباشد                چو علی گرفته باشد سرچشمة بقا را

مگر ای سحاب رحمت تو بباری ارنه دورخ          بشرار قهر سوزد همه جان ما سوا را

برو ای گدای مسکین در خانة علی زن             که نگین پادشاهی دهد از کرم گدا را

بجز از علی که گوید؟ به پسر که قاتل من        چو اسیر تست اکنون باسیر کن مدارا

بجز از علی که آرد پسری ابوالعجائب               که علم کند بعالم شهدای کربلا را

چو بدوست عهد بندد زمیان پاکبازان               چو علی که میتواند که بسر برد وفا را

نه خدا توانمش گفت نه بشر توانمش خواند      متحیرم چه؟ نامم شه ملک لافتی را

بدوچشم خونفشانم همه ای نسیم رحمت       که ز کوی او غباری بمن آر توتیا را

بامید آنکه شاید برسد بخاک پایت                  چه پیامها؟ که دادم همه سوز دل صبا را

چه زنم چونای هر دم زنوای شوق او دم            که لسان غیب خوشتر بنوازد این نوا را

همه شب درین امیدم که نسیم صبحگاهی       به پیام آشنائی بنوازد آشنا را

زنوای مرغ یا حق، بشنو که در دل شب           غم دل بدوست گفتن، چه خوش است شهریارا

شاعر : محمد حسین شهریار

متن شعری در وصف حضرت علی (ع) به مناسبت میلاد و ولادت امام علی (ع)

با علی درهای رحمت باز شد

ما سوا و محور مینا علیست                    شهسوار تاج کرمنا علیست

معنی والشمس نور روی اوست               معنی والیل مشکین موی اوست

دین حق با نام او کامل شده                  هل اتی در شأن او نازل شده

چون خدا ایجاد غرب و شرق کرد              قبل از ان نور علی را خلق کرد

عشق با نام علی اغاز شد                    با علی درهای رحمت باز شد

این حدیث دل بود تصنیف نیست               شیعه در محشر بلا تکلیف نیست

شیعه پایش در مسیر اولیاست                شیعه مولایش علی المرتضاست

هر کسی را اسم اعظم داده اند              بر لبش نام علی بنهاده اند

او به بیت الله رکن قائمه است                 تاج احمد افتخار فاطمه است

عشق بر حجاج احرام ولاست                  کعبه ی کعبه علی المرتضاست

نوح گر در بحر از طوفان برست                 مرتضی بگرفت سکان را بدست

هست او هستی به عیسی داده است     او عصا بر دست موسی داده است

اوست هدهد را غزل خوان کرده است       او سلیمان را سلیمان کرده است

او به ابراهیم احسان کرده است              اوست اتش را گلستان کرده است

آن ملاحت که به یوسف داده اند              جان یوسف از علی بستانده اند

عشق او از دل تجلا می کند                   یا علی گفتن گره وا می کند

تا علی سر رشته دار کار هاست             مکتب شیعه پر از عمار هاست

یا علی گفتن رموز انبیاست                     یا علی گفتن شعار مصطفاست

یا علی گفتن مرام فاطمه است               مزد هر شیعه سلام فاطمه است

پیش او افتاده مرحب از نفس                  بت شکستن کار حیدر هست وبس

پس سخن بی پرده گفتن بهتر است         چرخ تحت اقتدار حیدر است

تا علی فرمانده دهر است دهر                شیعه با ضد علی قهر است قهر

او نه تنها در زمین نام آور است                نام او در اسمانها حیدر است

سعی کن محشور گردی با علی              پس بگو (خوشزاد) یا هو یا علی

آنکه او فرمانروای محشر است                 حیدر است و حیدر است وحیدر است

شاعر : سید حسن خوشزاد

متن شعری در مدح حضرت علی (ع) برای میلاد و ولادت حضرت علی (ع)

نخستین موج دریایی ولایت

علی مرتضی میر خلایق                 بزرگ عارفان نور حقایق

شعاع نور خورشید هدایت               نخستین موج دریای ولایت

علی جان جهان و نور هستی          یگانه مظهر عهد الستی

نباشد گر علی، عالم نباشد            شرف در دوده آدم نباشد

علی تنها كلید فهم قرآن                كزو پیدا شود اسرار پنهان

علی رمز وجود آفرینش                   علی نور چراغ اهل بینش

علی بر حق، امام اولین است          شكوه آسمان، فرّ زمین است

علی مجلس فروز اهل راز است        ز خونش سرخ، محراب نماز است

علی بنیاد هستی را قوام است        علی اوضاع گیتی را نظام است

علی با ذوالفقارش گفت و گو داشت  خدا را در همه جا پیش رو داشت

علی سالار میدان نبرد است            به روز جنگ و هیجا مرد مرد است

علی مرد عطا؛ مرد سخا بود            علی لشكر شكن؛ خیبر گشا بود

ز نور او منور ملك هستی                زمین و آسمان بالا و پستی

علی نور و علی عشق و علی جان    به سختی چاره و بر درد درمان

علی امید جان، نور دل ما               علی آسان نمای مشكل ما

علی با درد جانش آشنا بود             تمام دردمندان را شفا بود

علی گاهی طبیب و گاه دهقان        گهی در كار كشت و گاه درمان

علی انسان كامل بود و عادل           نبُد یك دم ز كار خلق غافل

علی گنج نهانی سینه‌اش بود          چو آئینه دل بی كینه‌اش بود

علی بر كفش پاره پینه می‌زد           گره بر سینه بی‌كینه می‌زد

علی فرمانده حكم قضا بود              به منشور قدر فرمانروا بود

علی اسرار دل با چاه می‌گفت         گهرهای درون بنهفته می‌سفت

علی اندر تفكر بود دائم                   به صبر و حلم، همچون كوه، قائم

علی اسلام را بود و نبود است         یگانه نسخه ملك وجود است

علی شب در عبادت بود بیدار           ولی در روزها پیوسته در كار

علی بر تیره شب، فجر سحر بود       یتیمان را به سر سایه پدر بود

علی هر روز تا شب كار می‌كرد        ولی با نان جو افطار می‌كرد

علی سرچشمه انعام و احسان        علی كانون فیض و قطب امكان

علی بوتراب از عالم خاك                 به یك لحظه شدی تا قرب افلاك

علی نور خدا جان جهان است          مرا در وصف او الكن زبان است

شاعر : صالح افشار نویسركانی

متن شعر چهارم در وصف و مدح حضرت علی (علیه السلام)

علی آن شیر خدا شاه عرب

علی آن شیر خدا شاه عرب            الفتی داشت با این دل شب

شب زاسرار علی، آگاه است           دل شب محرم سرالله است

شب علی دید به نزدیکی دید           گرچه او نیز بتاریکی دید

شاه را دید بنوشینی خواب              روی بر سینة دیوار خراب

قلعه بانی که به قصر افلاک             سردهد نالة زندانی خاک

اشگباری که چو شمع بیزار              میفشاند زر و میگرید زار

دردمندی که چو لب بشگاید             در و دیوار بزنهار آید،

کلماتش چو در آویزة گوش               مسجد کوفه هنوزش مدهوش

فجر تا سینة آفاق شکافت              چشم بیدار علی خفته نیافت

روزه داری که به مهر اسحار             بشکند نان جوین افطار

ناشناسی که بتاریکی شب             میبرد نان یتیمان عرب

تا نشد پردگی آن سرجلی              نشد افشا که علی بود علی

شاهبازیکه ببال پرراز                      میکند در ابدیت پرواز

شهسواری که ببرق شمشیر           در دل شب بشکافد دل شیر

عشقبازیکه هم آغوش خطر             خفت در خوابگه پیغمبر

آن دم صبح قیامت تأثیر                   حلقة در شد از او دامنگیر

دست در دامن مولا زد در                که علی بگذرد از ما مگذر

شال می¬بست وندائی مبهم         که کمربند شهادت را محکم

پیشوائی که زشوق دیدار                میکند قاتل خود را بیدار

ماه محراب عبودیت حق                  سر بمحراب عبادت منشق

میزند پس لب او کاسة شیر            میکند چشم اشارت باسیر

چه اسیری که همان قاتل اوست      توخدائی مگرای دشمن دوست

در جهان این همه شر و همه شر      ها علی بشر کیف بشر

کفن از گریة غسال خجل                پیرهن از رخ وصال خجل

شاعر : استاد شهریار

متن شعر پنجم به مناسبت میلاد و ولادت امام علی (ع)

بی همتای حق

كیست مولا ذات بی همتای حق              بعد حق هر كس بود شیدای حق

كیست مولا لام خلقت را هدف                 عـیـن عـلـم و یـاء دریای شرف

كیست مولا دین احمد را كمال                 متصل نورش به ذات لا یـزال

كیست مولا نعمت حـق را اتـم                 مـعـنی تـفـسیر نـون و الـقـلم

كیست مولا قاسم نـار و جحیم                صاحب تقسیم جنات و نعیم

كیست مولا باب شـبیر و شبـر                 بـر یتیمان مـهـربـانـتـر از پدر

كیست مولا نور حق را منجلی                 حجت بر حـق حـق یعـنی عـلی

در ولایت حب او تكوینی است                  دین منهای علی بی دینی است

بی‌علی‌درجسم‌هستی‌روح‌نیست             كشتی شرع نبی را نوح نیست

بی علی قرآن كتاب بی بهاست              چون‌علی‌آیات‌حق‌را محتوا ست

بـی عـلی اسـلام تـمـثـالـی بـود              در مثل چون طبل تو خالی بود

بی علی اصل‌عبادت باطل‌است                بی‌علی‌هركس‌بمیرد جاهل است

بی علی تقوی گلی بی رنگ و بوست        بـنـد گی هـمچون نماز بی وضو ست

شاعر : ژولیده نیشابوری

متن شعر ششم در مدح امیر المومنین حضرت علی (ع)

خلوتگه اسرار

کعبه خلوتگه اسرار فراوان علیست                    بیت حق جلوه‎گر از روی درخشان علیست

در جهان مرد عمل باش و علی را بشناس           که ترازوی عمل کفه و میزان علیست

ای کج اندیش مکن غصب خلافت زیرا                 به خدا بعد نبی سلطنت از آن علیست

روز محشر که گذرنامه جنت طلبی                    آن گذرنامه به امضاء و به فرمان علیست

دادگاهی که به فردای قیامت برپاست               حکم حکم علی و محکمه دیوان علیست

کشتن "مرحب" و بگرفتن خیبر در کف                خاطرات خوش دیباچه دوران علیست

دور شو ای پسر "عبدود" از دیده‎ی او                که شجاعان عرب پشه به میدان علیست

این حسینی که رئیس الشهدایش خوانند           با خبر باش که شاگرد دبستان علیست

گرچه این دیده ز دیدار نجف محروم است            در عوض ریزه خور سفره احسان علیست

شاعر : سید حسن خوش‎زاد

متن شعر هفتم در وصف امیر المومنین حضرت علی (ع)

گره گشا

جز از علی نباشد به جهان گره‎گشایی              طلب مدد از او کن چو رسد غم و بلایی

چو به کار خویش مانی درِ رحمت علی زن           به جز او به زخم دلها ننهد کسی دوایی

ز ولای او بزن دم که رها شوی ز هر غم              سر کوی او مکان کن بنگر که در کجایی

بشناختم خدا را چو شناختم علی را                 به خدا نبرده‎ای پی اگر از علی جدایی

علی ای حقیقت حق علی ای ولی مطلق           تو جمال کبریایی تو حقیقت خدایی

نظری ز لطف و رحمت به من شکسته دل کن       تو که یار دردمندی تو که یار بینوایی

همه عمر همچو "شهری" طلب مدد از او کن        که به جز علی نباشد به جهان گره‎گشایی

شاعر : شهری

متن شعری درباره و در مورد میلاد و تولد حضرت علی (ع)

میلاد علی (ع)

ای علی، ای آیت جان، آمدی           آمدی، ای جان جانان، آمدی

ذات حق را جلوه گر چون آفتاب        دل فروز، از مشرق جان آمدی

کعبه از نور جمالت روشن است        کز حریم لطف یزدان آمدی

ای ز تو، آیین احمد در کمال            ای دلیل راه انسان، آمدی

شهر بند عشق را، مفتاح راز           تا گشایی راز قرآن آمدی

خاتم دین خدا را پاسدار                ای به حشمت چون سلیمان آمدی

تا بر افروزی چراغ معرفت               در طریق علم و عرفان آمدی

یار با مظلوم و، با ظالم به جنگ        رحمتِ این، زحمتِ آن، آمدی

برفراز قله آزادگی                        عالم آرا، مهر تابان آمدی

دردهای دردمندان را به لطف           ای طبیب جان، به درمان آمدی

تا بسوزی پرده های شرک را          شعله آسا، گرم و سوزان آمدی

ای ولی حق زمین را از فروغ           چون فلک، اختر به دامان آمدی

آسمان احمدی را، همچو مهر          سرکشیده از گریبان آمدی

دست حق، آمد برون از آستین        تا تو، ای بازوی ایمان آمدی

موج خیز مکتب توحید را                 همچو مروارید غلطان آمدی

قبله جان محبان خدا                    مرحبا، ای شیر یزدان آمدی

شاعر : مشفق کاشانینویسنده : منصور زارع خورمیزی - ساعت 03:20 ب.ظ روز یکشنبه 21 تیر 1388   |    نظرات()   |    لینک ثابت

 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic